IBM Datacap 9.0.1 FlexID 面板 SPSS

IBM Datacap 9.0.1 FlexID 面板

FlexID 面板包含在 IBM Datacap 中,允许手动标识文档。尽管安装中提供的面板是一般性的,允许用于任何应用程序,但这里提供了面板源代码,帮助对面板执行...
阅读全文