Windows 7安装系统教程虚拟光驱安装

  • 1.将镜像放入虚拟光驱,然后将进行安装系统,这里用的魔方软件,虚拟光驱根据自己的电脑要求,自行选择软件安装。
  • 2.双击setup.exe,选择不获取重要更新,选择下一步。
  • 3.选择不获取最新安装更新。
  • 4.接受许可条款,选择下一步。
  • 5.选择自定义安装。
  • 6.选择系统盘的分区,一定要选原来系统盘的分区,不能选择其他分区。
  • 7.选择一步,会弹出提示,认真看完提示,选择确定。继续下一步。
  • 8.开始安装,安装过程中会重启电脑,请不要关机。
  • 9.安装成功。

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: